Rejestracja Przypomnij hasło

Koszyk jest pusty

Powrót

Informacje ze sklepu

27.08.2021

Konkurs

KONKURS

Regulamin konkursu pod nazwą ”Konkurs na Instagramie i Facebooku 

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu zlokalizowanego na oficjalnym profilu Holika Holika Polska „@holikaholikapolska” na portalu społecznościowym INSTAGRAM oraz FACEBOOK
 2. Organizatorem Konkursu jest firma My Asia Beauty Krzysztof Chwesiuk identyfikującą się numerem NIP 5472068255 , REGON 242859723 dalej zwany „Organizatorem”.
 1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator My Asia Beauty Krzysztof Chwesiuk identyfikującą się numerem NIP 5472068255 , REGON 242859723 dalej zwany „Organizatorem”. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.04.2022r. a kończy się dnia 14.04.2022r. o godz. 12:00:00 czasu polskiego.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 4. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 

 

 • 2. Uczestnicy i zasady  przebiegu Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, który:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. posiada konto w serwisie Instagram i/lub Facebook,
  3. wykona Zadanie Konkursowe.
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram
  5. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Zgłoszenie nie może:

- zawierać elementów sprzecznych z prawem,

       - naruszać dobrych obyczajów,

       - naruszać praw osób trzecich,

       - być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

       - przedstawiać scen obscenicznych i/lub pornograficznych,

- zawierać elementów godzących w dobre imię lub renomę Organizatora,

- zawierać wulgaryzmów lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczonej lub szkodliwej dla osób niepełnoletnich.

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik w serwisie Instagram musi:
  1. Obserwować profil Instagram lub Facebook– HolikaHolikaPolska.
  2. Wykonać zadanie konkursowe opublikowane w poście z dnia 12 kwietnia 2022 na oficjalnym profilu holikaholikapolska na Instagramie lub Facebook’u
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:

- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

- wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta na Instagramie  do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;

- którzy nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

 - co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną.

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.
 • 3 Prawa autorskie
 1. Uczestnik wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszeń i ich opracowań.
 2. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszeń.
 3. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zgłoszenia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Organizatora.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należącej do Organizatora.
 5. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych zgłoszeń i wyłoni w ten sposób 6 (słownie: sześciu) Zwycięzców, w tym 3 na Instagramie i 3 na Facebooku.
 2. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
 1. Zestaw oryginalnych koreańskich kosmetyków Holika Holika, w skład w który wchodzą:
  • 1x Holika Holika Sleek Egg Skin Peeling Gel 140ml
  • 1x  Holika Holika Sleek Egg Skin Cleansing Faom 140ml
  • 1x  Holika Holika Aloe 99% Soothing Gel 250ml
  • 1x  Holika Holika Pure Essence Mask Sheet Shea Butter
 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 14.04.2022r.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram i Facebook najpóźniej dnia 14.04.2022. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefon kontaktowy lub adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzcy lub zdarzeń siły wyższej.
 7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję.
 8.  Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 10. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 11. Niedopuszczalne jest odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim, a także wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.
 12. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora kurierem UPS.
 • 5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Bystrzańska 70 , 43-300 Bielsko-Biała lub mailowo: kontakt@holika.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail info@outfitclub.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 • 6. Reklamacje
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres holika@kontakt.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2022r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Organizatora pod adresem https://www.myasia.pl/konkurs w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij