Rejestracja Przypomnij hasło

Koszyk jest pusty

Regulamin

1) Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem MyAsia.pl jest firma: 

My Asia A&K Beauty Krzysztof Chwesiuk
Bystrzańska 70
43-309 Bielsko-Biała
Polska

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się pod następującym adresem: CEIDG

NIP: 547-20-68-255
REGON: 242859723
Numer EORI: PL547206825500000
Nr konta bankowego (mBank, PLN): 76 1140 2004 0000 3002 7697 9391
Nr konta bankowego (mBank, EUR): PL 51 1140 2004 0000 3112 0446 5274

My Asia A&K Beauty Krzysztof Chwesiuk jest firmą prowadzącą sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego MyAsia.pl.


2) Postanowienia ogólne

2.1) Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się pod adresem internetowym: Regulamin

2.2) Regulamin obowiązuje od dnia 16.03.2012. Regulamin jest dokumentem definiującym oraz określającym zasady sprzedaży w sklepie internetowym MyAsia.pl.

2.3) Dokonując zamówienia/zakupu w sklepie internetowym MyAsia.pl, zamawiający/kupujący oświadcza, że:

2.3.1) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia

2.3.2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłkowych oraz wystawienia dowodu zakupu

2.4) Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze sklepu internetowego MyAsia.pl

3) Składanie zamówień

3.1) Zamówienia w sklepie MyAsia.pl przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie MyAsia.pl lub poprzez pocztę elektroniczną.

3.2) Zamówienie poprzez formularz na stronie internetowej MyAsia.pl nie wymaga rejestracji.

3.3) Po złożeniu zamówienia, każdy Kupujący otrzyma informację zwrotną ze sklepu MyAsia.pl, na podany przez Kupującego adres e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.

3.4) Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.5) W przypadku podania przez kupującego danych błędnych lub niepełnych sklep Internetowy MyAsia.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

3.6) Sklep MyAsia.pl zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

3.7) W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą otrzymania e-maila potwierdzającego realizację zamówienia.

3.8) Zamówienia złożone i potwierdzone realizowane są do 2 (dwóch) dni roboczych. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

3.9) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem w magazynie sklepu internetowego Kupujący jest informowany niezwłocznie o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może zrezygnować z zamówienia albo zrezygnować tylko z towaru, który wydłuża czas realizacji zamówienia.

4) Formy płatności (koszty transportu dokładnie opisane w punkcie 6.2)

Zapłaty za zamówienie Kupujący może dokonać korzystając z następujących metod płatności:

4.1) przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu MyAsia.pl

4.2) płatności za pośrednictwem serwisu DotPay oraz przy pomocy karty kredytowej za pośrednictwem serwisu DotPay:

Płatność kartą kredytową w sklepie My Asia

4.3) płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel)

4.4) płatność za pośrednictwem PayPal

5) Ceny w sklepie MyAsia.pl

5.1) Ceny produktów w sklepie MyAsia.pl podane są w następujących walutach: polskich złotych (PLN) oraz Euro (EUR).

5.2) Ceny zawierają 23% podatek VAT naliczony względem waluty podanej w polskich złotych.

5.3) Cena Euro jest wyliczona na podstawie ceny towaru podanej w polskich złotych + 23% VAT. Ceny w euro są przeliczane w dniu zakupu według kursu sprzedaży w Alior Bank.

5.4) Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

5.5) Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki. Ceny kosztów wysyłki regulowane są w punkcie 6 Regulaminu sklepu internetowego MyAsia.pl

6) Dostarczenie przesyłki

6.1) Sklep MyAsia.pl realizuje dostawę zamówionych produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej (przesyłki międzynarodowe) lub osobiście sklepie My.Asia.pl pod adresem wskazanym w pkt. 1 Regulaminu, według wyboru Kupującego.

6.2) Koszt dostawy zamówionego przez kupującego produktu w sklepie MyAsia.pl na terenie Polski oraz Unii Europejskiej regulowany jest wedle cennika:

Cennik transportu My Asia

6.3) Odbiór osobisty jest darmowy (kupujący nie pokrywa kosztów transportu) i odbywa się w godzinach pracy sklepu internetowego MyAsia.pl

6.4) Zamówienia składane przez kupującego w sklepie MyAsia.pl są realizowane w ciągu 1 – 2 dni roboczych. Przybliżony czas dostawy przesyłki do kupującego od daty potwierdzenia realizacji zamówienia i płatności wynosi:

6.4.1) za pośrednictwem kuriera DPD (patrz 6.2) – 1 do 3 dni roboczych (na terenie Polski).

6.4.2) Przesyłki międzynarodowe za pośrednictwem Poczty Polskiej (patrz 6.2) – 1 do 3 tygodni

6.5) Dla przesyłek międzynarodowych (krajów spoza UE) ustalany jest indywidualny koszt transportu dla danej metody transportu. W celu jego oszacowania Kupujący jest proszony o kontakt telefoniczny pod numerem 0048 33 445 42 45 lub kontakt mailowy (preferowany): info@myasia.pl

7) Reklamacje i zwroty

7.1) Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad produktu na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

7.2) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem MyAsia.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.

7.3) Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do sklepu MyAsia.pl reklamowanego produktu.

7.4) Zwrot przesyłki przez Kupującego do sklepu internetowego MyAsia.pl. odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie internetowym MyAsia.pl bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Kupujący zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia dotyczącego zwrotu zakupionego towaru do sklepu internetowego MyAsia.pl mailowo na adres info@myasia.pl, za pomocą faxu na nr (33) 445 42 45 lub listownie na adres ul. Bystrzańska 70, 43-309 Bielsko-Biała, przed upływem ww. terminu oraz do niezwłocznego zwrotu produktu nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

7.5) Produkt zwracany zgodnie z pkt. 7.4, nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.5) Zwrot środków dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

7.6) Koszty związane ze zwrotem produktów do sklepu internetowego MyAsia.pl ponosi Kupujący. Przesyłek za pobraniem lub na koszt sklepu, sklep internetowy MyAsia.pl nie odbiera.

7.7) Zamówienia realizowane opcją "Na zamówienie" są świadczeniem o charakterze indywidualnym, zgodnie z Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271, z dnia 2 marca 2000 r., Art. 10. punkt 3, podpunkt 5 i nie podlegają Art. 7, punkt 1 ustawy, definiowanym w punkt 7.4 regulaminu sklepu My Asia Krzysztof Chwesiuk

8) Polityka prywatności

8.1) Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez My Asia A&K Beauty Krzysztof Chwesiuk, ul. Bystrzańska 70, 43-309 Bielsko-Biała. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

8.2) Sklep internetowy MyAsia.pl zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.) tj. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych.

8.3) Podanie danych jest dobrowolne.

8.4) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący powinien kierować na adres My Asia A&K Beauty Krzysztof Chwesiuk, ul. Bystrzańska 70, 43-309 Bielsko-Biała, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

9) Pozostałe

9.1) Produkty prezentowane na stronie sklepu MyAsia.pl nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Promocje w sklepie MyAsia.pl nie sumują się.

9.2) Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd.

9.3) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z zm.) oraz ustawy z dnia 27.07.2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176 ze zm.)

9.4) Wykorzystywanie, kopiowanie, powielanie jakichkolwiek elementów strony sklepu internetowego MyAsia.pl, a między innymi autorskich pomysłów, tekstów, opisów, tłumaczeń, grafiki bez pisemnej zgody ze strony właściciela MyAsia.pl jest zabronione. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz. 170) podlega to odpowiedzialności karnej.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 0048 (33) 445-42-45 lub drogą elektroniczną na adres: info@myasia.pl

 

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij